Algemene Voorwaarden

 

Nué Chocolates
BE0759436061
Stationsstraat 107
3665 As België
nuechocolates@gmail.com
+32 470 89 13 20

 

Versie: Mei 2021

 

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Nué Chocolates.
3. Dag: kalenderdag.
4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
5. Nué Chocolates: de onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Nué Chocolates, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nué Chocolates en op elke tussen Nué Chocolates en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Nué Chocolates aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
3. Nué Chocolates bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Nué Chocolates deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.

Ontbindingsrecht

1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen afleverlocatie.
2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
3. Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is.
4. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Nué Chocolates te melden. Nué Chocolates verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
5. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Nué Chocolates geretourneerd te worden, conform de door Nué Chocolates verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval dient een kopie van de pakbon te worden bijgesloten.
6. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
7. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
8. Nué Chocolates vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:
die door Nué Chocolates tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
3. die snel kunnen bederven of verouderen;
4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Nué Chocolates geen invloed heeft;

Afhalen in winkel

Bestellingen dienen opgehaald te worden op de locatie vermeld op de contact-pagina van de website van Nué Chocolates, tenzij anders overeengekomen.

Garanties en Conformiteit

1. Nué Chocolates biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
2. Consument dient de producten conform met bewaaradvies van Nué Chocolates te bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website.
3. Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen.
4. Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft consument recht op vervanging van het product. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Nué Chocolates aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
5. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door consument.

Klachten en Geschillen


1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Nué Chocolates.
2. Alle overeenkomsten, met inbegrip van de algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
3. Bij Nué Chocolates ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Nué Chocolates hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
4. Nué Chocolates wijst consument op de mogelijkheid om, indien Nué Chocolates en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij Nué Chocolates, de klacht  in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr.